MENU

 

De lessen worden gegeven in de zomerperiode van 15 april t/m 14 september. De winterperiode loopt van 15 september t/m 14 april.

Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 55 minuten verstaan. Onder een half uur wordt een tijdseenheid van 25 minuten verstaan.
Bij de opgave kan de betrokken cursist aangeven met wie hij/ zij de cursus wil volgen en tevens op welke tijdstippen hij/ zij beschikbaar is. Hoe meer mogelijkheden hoe groter de kans op een goede plaatsing.

 

Opgave voor een cursus d.m.v. de aanmelding via het inschrijfformulier of per email biedt geen 100 % garantie voor het plaatsen in een groep of voor het volgen van privélessen. Dit wordt pas definitief als er een match is met de beschikbare baan, de leraar en de tijd en dit bevestigd wordt per email. De tennisschool is gerechtigd om in voorkomende gevallen zonder verdere opgave van redenen de aanmelding te weigeren.

 

Bij inschrijving voor een cursus van de tennisschool gaat de cursist akkoord met elke tennisleraar die wordt ingezet door de tennisschool voor het geven van de lessen. Dit geldt ook bij wisseling of invallen. Er wordt lesgegeven door bevoegde leraren.

 

Betaling:
In principe wordt het lesgeld geïnd via een automatische incasso. Hiervoor gelden de afspraken van het SEPA betalingsverkeer.
Indien een doorlopende  incassomachtiging is gegeven zal het lesgeld na tijdige  aanmelding en bevestiging van plaatsing in  termijnen in de afgesproken periode winter/zomer voor
aanvang van de cursus automatisch geïnd worden. Dit staat ook op het inschrijfformulier. Bij aanmelding na de datum van de 1e termijnincasso zal het bedrag later in zijn geheel worden geïncasseerd.
Data incasso:  Zomerlessen 15 weken 1e termijn voor volwassenen en jeugd 12 t/m 17 jaar:  € 75,--  en  Tenniskids t/m 11 jaar € 50,-- in de  3e week/ eind januari en 2e termijn restbedrag  in de 3e week/eind maart.
Data incasso: Winterlessen 26 weken  : 1e termijn voor volwassenen  en  jeugd 12 t/m 17 jaar € 150,--  in de 3e week/eind juni en restbedrag  3e week/ eind augustus.

 

Tenniskids t/m 11 jaar  hebben 2 perioden van 13 weken  in de winter. Hier geld: 1e termijn  in de 3e week/eind juni € 50,-- en restbedrag  3e week/ eind augustus. Vervolgtermijn 13 weken in de  3e periode, totaalbedrag  in de  3e week/eind december.

 

Na de lesperiode kan de cursist toestemming geven om de eerder gegeven
incassomachtiging te verlengen voor nieuwe lessen of hij trekt deze in.

Wanneer de rekeninghouder het niet eens is met een incasso heeft hij het recht het bedrag binnen 8 weken na afschrijving -zonder opgaaf van reden- bij zijn bank terug te vorderen.
Bij betaling via de bank van een eventuele factuur geldt een betalingstermijn van 8 dagen.

 

Alle lestarieven zijn inclusief 6 % BTW( vanaf 1 januari 2019 9%), materiaal en administratiekosten.
Aanmelding en bevestiging van plaatsing daarna, verplicht de cursist tot betaling van het cursusgeld.

 

Indien een bepaalde les door de betrokken leraar wordt afgezegd als gevolg van ziekte of afwezigheid van de leraar, zal de gemiste les worden ingehaald in een inhaalweek of in overleg op een andere tijd en eventueel met een vervangende leraar. Er wordt door weersomstandigheden maximaal 1 les ingehaald bij een serie t/ m 10 lessen en maximaal 2 bij een serie van 11 of meer lessen.

 

Lesgelden worden in principe niet gerestitueerd. Afzegging door de cursist van de cursus of een gedeelte daarvan leidt evenmin tot restitutie van de cursusgelden.

 

Indien door de cursist om welke reden dan ook de les wordt afgezegd, zal de leraar beslissen of deze al dan niet kan worden ingehaald in een andere groep. Indien het niet mogelijk is om deze in te halen vervalt de les. Het zonder meer niet verschijnen op de les kan niet leiden tot het inhalen van die les. De cursist verplicht zich ertoe, indien hij/ zij een bepaalde les niet kan volgen, de tennisschool c.q. de betrokken leraar daarvan direct in kennis te stellen, zo mogelijk onder opgave van redenen. Aan de hand daarvan wordt door de tennisschool vastgesteld of de betreffende les kan worden ingehaald.

 

Indien reeds bij aanvang van de cursus door ziekte, blessure of anderszins de betreffende cursist niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, zal in overleg een geschikte vervanger van minimaal gelijkwaardig niveau deze plaats mogen innemen. Als eerste komen kandidaten van de tennisschool in aanmerking. Dit ter beoordeling van de tennisschool.

 

De cursist volgt de cursus voor eigen risico. De tennisschool en de daaraan verbonden tennisleraren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke omvang en oorzaak dan ook, welke door de cursist, door het volgen van de cursus, zou worden geleden.

 

Door zich voor de cursus aan te melden en het inschrijfformulier te ondertekenen (junioren door de ouder of voogd te laten ondertekenen), onderwerpt de cursist zich aan de in dit reglement opgenomen bepalingen.
Door het grote aantal aanmeldingen kan een cursist in overleg in een andere cursus of later ingedeeld worden.